A Hitelprogrammal kapcsolatos
gyakran ismételt kérdések az alábbi oldalon találhatók

A Hitelprogram célja a lakossági szektor épületenergetikai beruházásaihoz szükséges forrás biztosítása lakóépületek energiahatékonyságának növelése valamint lakóépületekhez kapcsolódó megújuló energiaforrás kiépítésének érdekében. A támogatható tevékenységeket a termékleírás tartalmazza.

Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek esetén

 • fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése
 • fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek (ajtó és ablak) cseréje / energiamegtakarítást eredményező korszerűsítése
 • az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek beépítése
 • fűtési és/vagy használatimelegvíz-rendszerek korszerűsítése
 • hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje korszerű, fosszilis tüzelőanyaggal üzemelő, nagy hatásfokú berendezésekre (pl. kondenzációs kazánok beépítése)
 • hőleadó berendezések korszerűsítése vagy cseréje (pl. felületfűtés kialakítása)

Szükséges kéménytechnikai fejlesztések elvégzése

 • automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése
 • hővisszanyerő berendezés korszerűsítése
 • meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása
 • fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje
 • világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó, az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energiamegtakarítást eredményeznek

Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek esetén

 • napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület használatimelegvíz-igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre
 • brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és használatimelegvíz-igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából
 • napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület
 • villamosenergia-ellátásához
 • földhő-víz, víz-víz, levegő-víz hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre
 • A részletes feltételeket a termékleírás tartalmazza

Természetes személy kölcsönfelvevő esetén 5 millió forint kölcsönösszegig biztosíték adása nem szükséges. 5 millió forint kölcsönösszeget elérő, vagy azt meghaladó Kölcsön esetén a tőkekitettség legalább 50%-a az elvárt fedezettség mértéke.

Társasház és lakásszövetkezet kölcsönfelvevő esetén a tőkekitettség legalább 20%-a az elvárt fedezettség mértéke.

Természetes személyek esetén a korszerűsítéssel érintett ingatlant kötelező a fedezeti körbe bevonni, amennyiben a Kölcsön összege az 5 millió forintot eléri, vagy azt meghaladja. A biztosítéki formák közül elfogadható az ingatlanon alapított jelzálogjog, a fizetésiszámla-követelésen alapított óvadék, illetve társasházak és lakásszövetkezetek esetében a követelésen alapított zálogjog is.

A törlesztés esedékessége minden hónap 10. napja. Ha a Türelmi Idő a tárgyhónap 10. napján, vagy azt megelőzően jár le, az első tőketörlesztés a tárgyhónap 10. napján esedékes. Ha a Türelmi Idő a tárgyhónap 10. napját követően jár le, az első tőketörlesztés a tárgyhónapot követő hónap 10. napján esedékes. Ha az adott hónap 10. napja nem munkanap, akkor a tőketörlesztés a következő munkanapon esedékes.

Az Otthon Melege Program vissza nem térítendő támogatást nyújt az arra pályázóknak. A Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitelprogram pedig hitelt nyújt az érdeklődőknek, amelyet (rendkívül kedvező feltételekkel) vissza kell fizetniük az érdeklődőknek.

Az Otthon Melege Program (OM) és az MFB Lakossági Hitelprogramja egymástól teljesen független támogatási forma, melynek végső célja ugyanaz, vagyis, hogy a lakóépületek energiahatékonysági felújításai meg tudjanak valósulni. A két program eltér egymástól forrásban (az OM hazai forrás, a hitel EU forrás), annak típusában (visszatérítendő (VT) és vissza nem térítendő (VNT)), valamint eljárási rendjében, támogatási intenzitásában egyaránt.

Az utófinanszírozás azt jelenti, hogy a folyósítás utólag, a számla és annak kifizetését igazoló dokumentumok beküldését követően történik.

Az eljárási rend (ER) a folyósítás feltételeinél az utófinanszírozásra vonatkozóan az alábbi előírásokat tartalmazza:
A Végső Kedvezményezett (VK) köteles az Ügyfél Lehívási Értesítéshez csatolni a folyósítani kért kölcsönösszeg felhasználási céljaként a Projekthez kapcsolódó számlá(ka)t, több számla esetén pedig ezek összesítőjét is. Készpénzfizetési számla a kölcsönösszeg 10%-áig, de maximum nettó 1,5 millió Ft összegig fogadható el, és kizárólag utófinanszírozás keretében szolgálhat a folyósítás alapjául. csak kisösszegű (nettó 300 ezer Ft alatti) kifizetések esetén, utófinanszírozás keretében szolgálhat a folyósítás alapjául. A Készpénzfizetési számlákra vonatkozó összegbeli korlátozás az önerő igazolására benyújtott számlákra is irányadó. Utófinanszírozás esetén az Ügyfél Lehívási Értesítéshez a Végső Kedvezményezett köteles csatolni az Ügyfél Lehívási Értesítés alapját képező számla/számlák teljes kiegyenlítését igazoló dokumentumot, amely nem készpénzzel történt fizetési esetén a Számv. tv. előírásainak megfelelő bankszámlakivonatot jelenti. Készpénzzel történt fizetés esetén a készpénzfizetési számlán kívül további dokumentum csatolása nem szükséges.

A számlák utófinanszírozásban történő elszámolására – a számlák egy csomagban történő benyújtásával – legfeljebb két alkalommal van lehetőség, legfeljebb összesen a Kölcsön 50%-a erejéig. Ebben az esetben a folyósítás a Végső Kedvezményezett fizetési számlájára történik.

Utófinanszírozásra tehát lehetőség van, de ahogy az előzőekből is kitűnik, meghatározott szabályok mellett. A finanszírozás másik formája a szállítói finanszírozás. Ebben az esetben a folyósítás közvetlenül a szállító számlájára történik. Ebben az esetben a végső felhasználónak nem kell előre kifizetnie a számlákat.

A termékleírás alapján:
A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény szerinti társasház az érintett lakóépület közös tulajdonban lévő részei vonatkozásában.
Társasházként működő lakóépület a Hitelprogram keretében kölcsönre csak akkor lehet jogosult, ha kizárólag helyi önkormányzat, vagy kizárólag természetes személy(ek)

 1. tulajdonában álló önálló lakásokra jutó tulajdoni hányadok, vagy
 2. tulajdonában álló önálló lakások m2-ben kifejezett alapterületeinek

összege eléri vagy meghaladja az összes

 1. önálló lakásra és nem lakás céljára szolgáló önálló helyiségre jutó tulajdoni hányadok, vagy
 2. önálló lakás és nem lakás céljára szolgáló önálló helyiség m2-ben kifejezett alapterületei

összegének 70%-át, valamint
TÁRSASHÁZ ÉS LAKÁSSZÖVETKEZET KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN: társasházi és lakásszövetkezeti lakásonként minimum 500.000 forint, maximum 7 millió forint, tehát a társasház és lakásszövetkezet veszi fel a hitelt, a hitelösszeg meghatározása a lakások számának figyelembevételével történik. Mivel a hitel visszafizetését a közös költség biztosítja, így a közös képviselőnek le kell bontania a hitelt lakásokra, de az egyéni lakások ebben az esetben nincsenek automatikusan jelzáloggal terhelve és a lakástulajdonosok közvetlenül nem is hitelfelvevők. A hitelfelvételről a közgyűlés dönt és a kölcsönszerződést a társasház/lakásszövetkezet képviseletében a közös képviselő/elnök írja alá.

Igen, feltételekkel. Az Eljárási Rend (ER) alapján:

A jelzálogjog-fedezetet az MFB Zrt. Ingatlanon a következő feltételekkel fogad el:

A per-, teher- és igénymentes Ingatlan mint főszabály alól kivételt képez olyan Ingatlan elfogadása, amelyet első ranghelyi jelzálogjog, valamint annak biztosítására feljegyzett elidegenítési és terhelési tilalom terhel. Az MFB Zrt. így olyan első ranghelyen terhelt Ingatlant is elfogad fedezetként, amelyen másodhelyi jelzálogjogot tud alapítani.

Az Ingatlan terhelhetősége kapcsán az alábbiak szerint jár el az MFB Zrt.:

  1. A befogadási érték az értékbecslő által elkészített, a Közvetítő által elfogadott értékbecslésben megállapított forgalmi érték.
  2. Az Ingatlan fedezeti értékéből levonásra kerül a már bejegyzett megelőző zálogjog(ok) 110 %-on figyelembe vett értéke.
  3. Az MFB Zrt. által nyújtott Kölcsön fedezeti értékeként ez a különbség vehető figyelembe (fedezeti érték – megelőző jelzálogjog(ok) értékének 110%-a= MFB Zrt. által figyelembe vehető fedezeti érték).

Természetes személy hitelfelvevő esetén 5 M HUF hitel felett mindenképpen bevonásra kerül a beruházás tárgyát képező ingatlan, még akkor is, ha annak terheltsége miatt fedezeti érték nem rendelhető hozzá. Ebben az esetben az 50%- os fedezettségi előírást kiegészítő ingatlanbiztosíték/óvadék nyújtásával kell kielégíteni.

Jelenleg 642 MFB Pont található országszerte, ahol– a Takarékbank Zrt., a B3 TAKARÉK Szövetkezet, a Budapest Bank Zrt. és az FHB Zrt. mellett az OTP Bank Nyrt., az MKB Bank Zrt., a Gránit Bank Zrt. és az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. megkülönböztetett fiókjai várják az érdeklődőket.
Az országban működő MFB Pontok elhelyezkedéséről a https://www.mfb.hu/mfb-pont-kereso honlapunk kereső funkciójának a használatával tájékozódhat a legkönnyebben.

Korhatárhoz is kötött a hitel. A termékleírás a következőt tartalmazza:
Amennyiben a hitelfelvevő a futamidő lejártakor betölti vagy már betöltötte a 75. életévét, Adóstárs bevonása kötelező. Az ilyen Adóstárs a futamidő lejáratakor a 75. életévét nem töltheti be.

Igen, nem kizáró ok. Egy operatív program keretében többszörösen, illetve több operatív programból uniós finanszírozás csak akkor vehető igénybe, amennyiben az összes támogatási formából nyújtott finanszírozás összege nem haladja meg a kiadási tétel teljes összegét. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a Hitelprogram keretében támogatott Projekt más, nem uniós forrású támogatásban részesül vagy részesült.

Igen, az Eljárási Rend (ER) alapján:
TERMÉSZETES SZEMÉLYEK esetén különösen a következő típusú lakóépületek korszerűsítése támogatható: családi ház, lakóház, szabadon álló ház, sorház, ikerház, hétvégi ház, üdülőház, társasházi vagy lakásszövetkezeti lakás.
A TÁRSASHÁZAK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK esetén Kölcsön a közös tulajdonú részek korszerűsítése céljából vehető fel. Közös tulajdonba tartozik az az épületrész, épület-berendezés, nem lakás célú helyiség és lakás, amelyet az alapító okirat/alapszabály külön tulajdonként nem jelöl meg, illetve az, amit az alapító okirat, illetve az alapszabály kifejezetten annak nevez.

Nincs akadálya annak, hogy – a fenti szabályok figyelembe vételével – a Hitelprogramok keretében egy társasházra vagy lakásszövetkezetre, valamint ugyanazon társasházban vagy lakásszövetkezetben található lakásra vonatkozóan is benyújtsanak Hitelkérelmet, amennyiben nem ugyanazon szerkezeti elemeket, épületgépészeti rendszereket érintik a fejlesztések.

Mivel a hitelnek 0%-os kamata van, így a törlesztőrészlet számítása: felvett hitelösszeg/futamidő hónapokban (a türelmi idő és a rendelkezésre tartás hónapjait le kell vonni a futamidő hónapjaiból, így előfordulhat, hogy 2,5 évig akár törleszteni sem kell).

Az Eljárási Rend (ER) az alábbi rendelkezést is tartalmazza:
Felhívjuk a TERMÉSZETES SZEMÉLY KÖLCSÖNFELVEVŐK figyelmét, hogy a nyújtható kölcsön összegének megállapításakor az MFB Zrt. figyelembe veszi a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendeletben meghatározott jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatót (JTM). A JTM-et a havi adósságszolgálat és az igazolt havi nettó jövedelem hányadosaként kell kiszámítani.

Igen, lásd az előző pont JTM-re vonatkozó részét (minden jövedelmet igazolni kell).

Kölcsönfelvevő lehet természetes személy, társasház, illetve lakásszövetkezet.

a). Természetes személy esetén a kölcsönfelvevő nagykorú, cselekvőképes, magyar adóazonosító jellel rendelkező magyar állampolgár, vagy legalább egy éve magyarországi állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, az Európai Gazdasági Térség valamely más tagállamának olyan állampolgára, aki a korszerűsítésre kerülő, lakóhelyként szolgáló ingatlan (rész)tulajdonosa, feltéve, hogy az érintett ingatlan a Kölcsönfelvevő állandó lakóhelye vagy ideiglenes tartózkodási helye.
+ feltétel:
Amennyiben a hitelfelvevő a futamidő lejártakor betölti vagy már betöltötte a 75. életévét, Adóstárs bevonása kötelező. Az ilyen Adóstárs a futamidő lejáratakor a 75. életévét nem töltheti be.

b). Társasház kölcsönfelvevő esetén a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény szerinti  társasház az érintett lakóépület közös tulajdonban lévő részei vonatkozásában. Társasházként működő lakóépület a Hitelprogram keretében kölcsönre csak akkor lehet jogosult, ha kizárólag helyi önkormányzat, vagy kizárólag természetes személy(ek)

 1. tulajdonában álló önálló lakásokra jutó tulajdoni hányadok, vagy
 2. tulajdonában álló önálló lakások m2-ben kifejezett alapterületeinek összege eléri vagy meghaladja az összes
 3. önálló lakásra és nem lakás céljára szolgáló önálló helyiségre jutó tulajdoni hányadok, vagy
 4. önálló lakás és nem lakás céljára szolgáló önálló helyiség m2-ben kifejezett alapterületei összegének 70%-át.

c). Lakásszövetkezet kölcsönfelvevő esetén a lakásszövetkezetről szóló 2004. CXV. törvény (a továbbiakban: lakásszövetkezeti tv.) szerinti lakásszövetkezet az által fenntartott lakóépület vonatkozásában.
A lakásszövetkezet  a Hitelprogram keretében kölcsönre csak akkor lehet jogosult, ha kizárólag helyi önkormányzat, vagy kizárólag természetes személy(ek) tulajdonában vagy – a lakásszövetkezeti tv. 12. § (1) bekezdésében meghatározott esetben – állandó használatában álló

 1. önálló lakásokra jutó tulajdoni hányadok, vagy
 2. önálló lakások m2-ben kifejezett alapterületeinek összege eléri vagy meghaladja az összes
 3. önálló lakásra és nem lakás céljára szolgáló önálló helyiségre jutó tulajdoni hányadok, vagy
 4. önálló lakás és nem lakás céljára szolgáló önálló helyiség m2-ben kifejezett alapterületei összegének 70%-át.
 • Elküldi a jelentkezését, amikor ez beérkezik, küldünk egy adatbekérő lapot, amin a legfontosabb kérdéseket tesszük fel, hogy minél pontosabb képet kapjunk a tervezendő rendszerről.
 • Egyeztetjük, hogy van e szüksége vagy lehetősége pályázatra, részletfizetésre és kell-e valamilyen kiegészítő szolgáltatásra számítani. Nem szeretjük a meglepetéseket, ahogy az ügyfeleink sem.
 • Ezek fényében egy előzetes kalkulációt tudunk önnek adni ami megmutatja, hogy nagyságrendileg mekkora költségek várhatóak.
 • Amennyiben megfelelt önnek a kalkuláció úgy egy felmérést javasolnánk az esetleges többlet költségek elkerülése, illetve az eddig ismeretlen tényezők tisztása véget. Végleges árajánlatot felmérés után szeretünk adni mivel így tudjuk váratlan kiadásokat a minimumra csökkenteni.
 • Felvesszük önnel a kapcsolatot telefonon, és egyeztetünk egy időpontot, ami mind két félnek megfelel.
 • Küldök egy emailt a lefixált időponttal és megkérem, hogy írja meg a kérdéseit, amiről mindenképpen beszéljünk. Ez nagyon bevált az elmúlt években és sokkal hatékonyabban tervezhetünk együtt.
 • Pontosan, a megbeszélt időre megérkezem és először tisztázzuk az igényeket és az elképzeléseket majd drone-os felvételeket készítünk, illetve az igényekhez mérten felmérjük a házát. Amennyiben van alaprajz vagy energetikai tanúsítvány úgy jobb és átfogóbb képet tudunk kapni.
 • Vélhetően fel kell mennünk a padlásra, nem kizárt, hogy a tetőre is, ha szükséges, hogy lássuk a szerkezetet, rögzítési pontokat, cserepeket… stb.
 • Körültekintően járunk el mindig, ez a jó munka alapja.
 • A kapott adatokkal, kérésekkel és információkkal visszamegyek irodámba, ahol egy mérnöki csapat átnézi és kiszámolja az ön ingatlanára legmegfelelőbb rendszert úgy, hogy minden lehetőséget figyelembe véve.
 • Javaslatot és ajánlatot teszek a kivitelezésre, ami mögöttem egy professzionális kivitelező csapat van, akikre a legszívesebben bízom az általam tervezett munkákat.
 • A napelemes piac igen nagy, nap mint nap jelennek meg újabb napelem típusok.
 • Alapvetően minden napelem már azonos eljárással és technológiával készül, ami a Fél cellás megoldás és a PERC technológia.
 • A legjobb megoldás, ha egy tapasztalt cég általi felmérést kérünk.
 • Amennyiben nem akarunk felmérést úgy először is azt kell megkérdeznünk magunktól, hogy milyen napelemet szeretnék?
  • Hightech legyen?
  • Nagy W szám/panel legyen?
  • Helytakarékos legyen?
  • Olcsó legyen?
  • Poli vagy Monokirsátlyos napelem legyen?
  • Smart vagy Standard legyen?
  • Magas hozama legyen?
  • Megfelelő a tető tájolása?
  • Jó lenne ha tudná kezelni az árnyékhatásokat?
 • Ezek mind befolyásolják, hogy melyik napelem lesz a legmegfelelőbb számunkra.
 • Ezen kérdések megválaszolásával tudjuk eldönteni hogy melyik a legmegfelelőbb napelemes rendszer.
 • Ezt a legkönnyebben a villanyszámla alapján tudjuk meghatározni! Vegyük a villanyszámlánkat és osszuk el 3600.-ft-al így megkapjuk hogy hány kW-ra van szükségünk.
 • Az optimalizálok segítenek a napelemes rendszernél a leggyengébb láncszem elvét elkerülni továbbá a Hot-spot pontok kialakulását, valamint magasabb hozamot is eltudunk velük érni.
 • Alapvetően 3 optimalizáló rendszer létezik
  • Panel optimalizálás, amit külső optimalizálókkal lehet megoldani (Huawei/Tigo/Solaredge)
  • Cella SOR optimalizálás (Maxim chip)
  • Cella optimalizálás, ahol minden cellához hozzá van rendelve egy IC chip vagy dióda
 • A szükségességüket az árnyékoló tényezők határozzák meg, mint fa, szomszédos ingatlan, kémény vagy felhők, illetve a tető tájolása is meghatározó mivel a Kelet-nyugati oldal hátrányba van a Déli oldallal szemben. Az optimalizálók segítségével viszont extra 10-15% hozamra lehet szert tenni.
 • A piacon kapható inverterek főleg a nagy gyártóké mind megbízhatók és elég régóta teszteltek. Az invertereknél érdemes a garanciát, szervizelési lehetőségeket, valamint, hogy hibrid-e az adott inverter szem előtt tartani.